Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Aanvullende Bestelling: de aankoop van abonnementen, modules, add-ons, wijziging van (hetaantal) Gebruikers, dergelijke nadat de overeenkomst in werking is getreden;

1.2 Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Bouwportaal overeenkomst sluitmet Bouwportaal of die ter zake met Bouwportaal in onderhandeling is;

1.3 Consultancydiensten: de door Bouwportaal aan Afnemer verleende Consultancydiensten inhet kader van de Bouwportaal overeenkomst;

1.4 Diensten van Derden: een door een derde ontwikkelde dienst die mogelijk wordt gemaaktdoor een verbinding tussen de Web Applicatie en de website of applicatie van een derde;

1.5 Privacy beleid: het privacy beleid, dat separaat ter beschikking wordt gesteld op de Websitevan Bouwportaal en dat van toepassing is op de verwerking door Bouwportaal vanpersoonsgegevens van Afnemer en dat in overeenstemming is met de toepasselijke wet- enregelgeving;

1.6 Web Applicatie: de software zoals beschreven in de Bouwportaal overeenkomst, waartoeBouwportaal aan Afnemer toegang verleent via de Bouwportaal diensten voor gebruik inovereenstemming met het bepaalde in de Bouwportaal overeenkomst;

1.7 Website: de website van Bouwportaal1.8 Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze Bouwportaal voorwaarden zijn van toepassing op alle Bouwportaal overeenkomsten;

2.2 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor het desbetreffende geval;

2.3 De toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen;

2.4 Indien Bouwportaal in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd, verliest Bouwportaal niet het recht om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving te verlangen;

2.5 Bouwportaal behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, de Bouwportaal Voorwaarden van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Bouwportaal zal via de Online Web Applicatie, de Website of op een andere wijze redelijke voorafgaande kennisgeving doen voordat de geactualiseerde Bouwportaal Voorwaarden in werking treden. Bouwportaal kan de Bouwportaal diensten geheel of gedeeltelijk wijzigen of stopzetten. Ingeval Afnemer niet instemt met de voorgenomen wijzigingen, kan Afnemer de Bouwportaal Overeenkomst opzeggen. Bij gebreke van een opzegging wordt Afnemer geacht de gewijzigde Bouwportaal Voorwaarden te hebben geaccepteerd;

2.6 Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de Bouwportaal diensten zijnvrijblijvend en herroepelijk;

2.7 Afnemer kan een order of Aanvullende Bestelling plaatsen voor Bouwportaal diensten op de door Bouwportaal aangegeven wijze. Iedere order of Aanvullende Bestelling is onderworpen aan acceptatie door Bouwportaal. Bouwportaal kan naar eigen inzicht een order ofAanvullende Bestelling accepteren of weigeren;

2.8 Alle leveringstermijnen worden door Bouwportaal naar beste weten vastgesteld en worden door haar zoveel mogelijk in acht genomen. Voor zover onder toepasselijk recht maximaal toegestaan aan partijen om dit te bepalen in de Bouwportaal Voorwaarden, heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, terugbetaling of korting als gevolg van een te late levering;

2.9 Afnemer aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van de Bouwportaal diensten om haar bedoelde resultaten mee te behalen, en erkent dat de Bouwportaal dienst niet is ontwikkeld om te voldoen aan de individuele eisen van Afnemer.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze Bouwportaal voorwaarden zijn van toepassing op alle Bouwportaal overeenkomsten;

2.2 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor het desbetreffende geval;

2.3 De toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen;

2.4 Indien Bouwportaal in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd, verliest Bouwportaal niet het recht om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving te verlangen;

2.5 Bouwportaal behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, de Bouwportaal Voorwaarden van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Bouwportaal zal via de Online Web Applicatie, de Website of op een andere wijze redelijke voorafgaande kennisgeving doen voordat de geactualiseerde Bouwportaal Voorwaarden in werking treden. Bouwportaal kan de Bouwportaal diensten geheel of gedeeltelijk wijzigen of stopzetten. Ingeval Afnemer niet instemt met de voorgenomen wijzigingen, kan Afnemer de Bouwportaal Overeenkomst opzeggen. Bij gebreke van een opzegging wordt Afnemer geacht de gewijzigde Bouwportaal Voorwaarden te hebben geaccepteerd;

2.6 Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de Bouwportaal diensten zijnvrijblijvend en herroepelijk;

2.7 Afnemer kan een order of Aanvullende Bestelling plaatsen voor Bouwportaal diensten op de door Bouwportaal aangegeven wijze. Iedere order of Aanvullende Bestelling is onderworpen aan acceptatie door Bouwportaal. Bouwportaal kan naar eigen inzicht een order ofAanvullende Bestelling accepteren of weigeren;

2.8 Alle leveringstermijnen worden door Bouwportaal naar beste weten vastgesteld en worden door haar zoveel mogelijk in acht genomen. Voor zover onder toepasselijk recht maximaal toegestaan aan partijen om dit te bepalen in de Bouwportaal Voorwaarden, heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, terugbetaling of korting als gevolg van een te late levering;

2.9 Afnemer aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van de Bouwportaal diensten om haar bedoelde resultaten mee te behalen, en erkent dat de Bouwportaal dienst niet is ontwikkeld om te voldoen aan de individuele eisen van Afnemer.

Artikel 3 – Gebruiksrecht

3.1 Wanneer de Bouwportaal overeenkomst in werking treedt verleent Bouwportaal aanAfnemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de WebApplicatie en de Documentatie gedurende de looptijd van de Bouwportaal overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Afnemer, voor het aantal Gebruikers en modules zoals in de Bouwportaal overeenkomst zijn opgenomen, alsmede ten behoeve van eventuele Aanvullende Bestellingen die tijdens de duur van de overeenkomst worden geplaatst;

3.2 Afnemer zal niet toestaan dat de Web Applicatie wordt gebruikt door of ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Afnemer en haar Medewerkers. Afnemer mag de WebApplicatie niet herlicentiëren of sublicentiëren, of de Web Applicatie gebruiken voortrainingen van derden, commercieel (deeltijd)gebruik, verhuur of gebruik door eenservicebureau;

3.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwportaal is het Afnemer niet toegestaan een Bouwportaal overeenkomst of een of meer van zijn rechten en/of verplichtingen uit een Bouwportaal overeenkomst over te dragen. Dit verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederen rechtelijke werking (zoals bedoeld in artikel 3:83lid 2 BW);

3.4 Voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling, mag Bouwportaal, naar eigen inzicht, aanpassingen aanbrengen in de Web Applicatie. Bouwportaal zal Afnemer tijdig op de hoogte stellen van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Web Applicatie;

3.5 Afnemer stemt ermee in dat de Web Applicatie Componenten en Diensten van Derden kan bevatten waarop aanvullende licentievoorwaarden van toepassing kunnen zijn die beperkingen opleggen op het gebied van export, import en toegang. Door akkoord te gaan met deze Bouwportaal voorwaarden, verbindt Afnemer zich ertoe volledig te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving dat van toepassing is op het gebruik van de Bouwportaal Diensten in de geografische regio van Afnemer.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 Alle door Bouwportaal gehanteerde prijzen, honoraria en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere belastingen, heffingen, importheffingen, toeslagen, vergoedingen en heffingen van welke aard ook die nu of in de toekomst kunnen worden opgelegd door een overheidsinstantie, belastingdienst of andere autoriteit, en die tussentijds kunnen worden aangepast in overeenstemming met de toepasselijke wijzigingen op deze heffingen vanuit de overheid, de belastingdienst of anderszins. Betalingen dienen volledig voldaan te worden, vrij van en zonder inhoudingen van of wegens dergelijke belastingen, heffingen, importheffingen, toeslagen en vergoedingen, tenzij bij wet verplicht. Indien Afnemer bij wet verplicht is tot inhouding zal hij aan Bouwportaal die aanvullende bedragen betalen die nodig zijn om te verzekeren dat Bouwportaal het volledige bedrag ontvangt dat Bouwportaal zou hebben ontvangen bij afwezigheid van de inhouding, tenzij Bouwportaal en Afnemer anderszins overeenkomen. Betaling van dergelijke inhoudingen aan de autoriteiten is de verantwoordelijkheid van Afnemer;

4.2 Vanaf de Ingangsdatum is Afnemer aan Bouwportaal een vergoeding verschuldigd voor de Bouwportaal diensten, ongeacht of Afnemer daadwerkelijk gebruik maakt van deze diensten. Dit staat los van eventueel toepasselijke vergoedingen voor Consultancy diensten, welke apart gefactureerd zullen worden. Aanvullende Bestellingen door Afnemer gedurende de looptijd van de Bouwportaal overeenkomst worden naar rato gefactureerd vanaf het moment van daadwerkelijke bevestiging en verwerking van de Aanvullende Bestelling;

4.3 Tenzij anders overeengekomen, betaalt Afnemer via automatische incasso en zal Afnemer aan Bouwportaal de juiste machtiging verstrekken. Afnemer moet een bankrekening hebben bij een (internationale) bank die geregistreerd is bij de lokale centrale bank. Automatische incasso’s vinden maandelijks plaats. Voor zover een automatische incasso niet mogelijk is, dient het gefactureerde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan;

4.4 Afnemer zal Bouwportaal alle relevante en correcte gegevens verschaffen, waaronder maar niet beperkt tot zijn volledige naam, adres- en betalingsgegevens alsmede voor de BTW relevante informatie, en zal iedere wijziging in deze gegevens onmiddellijk aan Exact doorgeven via de Web Applicatie. Ingeval Afnemer dit nalaat en geen medewerking verschaft of onduidelijke gegevens verschaft komen de hieruit voortvloeiende gevolgen voor rekeningen risico van Afnemer;

4.5 Als Afnemer vergoedingen niet betaalt wanneer deze verschuldigd zijn, of de machtiging voor automatische incasso zonder geldige reden intrekt, of als de betaling om niet aan Bouwportaal toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, zal Bouwportaal Afnemer daarvan op de hoogte stellen, waarbij Bouwportaal zich het recht voorbehoudt om de functionaliteit van de Web Applicatie te beperken of om de toegang van Afnemer tot de WebApplicatie te blokkeren zonder aansprakelijkheid jegens Afnemer. Op verzoek van Afnemer kan Bouwportaal die beperking of geblokkeerde toegang tot de Web Applicatie opheffen wanneer de openstaande bedragen;

4.6 Als Afnemer zijn betalingsverplichtingen uit dit artikel 4 niet of niet tijdig nakomt, is hijzonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en dan is Afnemer rente verschuldigd van 1,5%per maand (of gedeelte van de maand);

4.7 Afnemer is aansprakelijk voor alle kosten, onkosten en (financiële) schade, inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en incassokosten, die Bouwportaal heeft gemaakt doordat Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De door Bouwportaal gemaakte (incasso)kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering;

4.8 Bouwportaal is gerechtigd om per direct vooruitbetaling van Afnemer te verlangen tot het einde van de beoogde looptijd van de Bouwportaal. Deze totaalvergoeding is onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 – Duur en einde van de overeenkomst

5.1 De Bouwportaal vangt aan op de Ingangsdatum en wordt aangegaan voor de periode van 1 maand. De looptijd van de Bouwportaal overeenkomst wordt niet gewijzigd door het plaatsen van Aanvullende Bestellingen door Afnemer. Na afloop van de looptijd wordt de Bouwportaal overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 (één) maand (“Prolongatiedatum”);

5.2 Onverminderd haar overige rechten en weren kan Bouwportaal zonder aansprakelijkheid haar verplichtingen opschorten en/of Afnemers toegang tot de Bouwportaal Diensten met onmiddellijke ingang blokkeren, in geval Afnemer zijn verplichtingen niet (behoorlijk)nakomt;

5.3 Bouwportaal kan de Bouwportaal overeenkomst zonder verdere aansprakelijkheid op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen door middel van (elektronische) mededeling aan Afnemer, indien Afnemer: a) een van zijn verplichtingen op grond van de Bouwportaal overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt en, na schriftelijke mededeling door Bouwportaal, deze nalatigheid of niet-nakoming niet binnen een redelijke termijn na die kennisgeving herstelt; b) faillissement aanvraagt of tegen hem faillissement wordt aangevraagd, welke aanvraag niet binnen 30 dagen wordt ingetrokken, een curator wordt aangesteld, aan Bouwportaal meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of wanneer Bouwportaal uit de omstandigheden moet afleiden dat Afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, ontbonden wordt, surseance van betaling wordt verleend, wordt geliquideerd of haar activiteiten als lopend bedrijf staakt; of c) Afnemer in strijd handelt met enige verplichting uit artikel 19.7 en/of 19.8;

5.4 De beëindiging van de Bouwportaal overeenkomst ontslaat Afnemer niet van reeds bestaande verplichtingen tot betaling van vergoedingen of andere aan Bouwportaal verschuldigde bedragen, noch geeft dit Afnemer het recht op enige terugbetaling van vergoedingen of andere uit hoofde hiervan betaalde bedragen. Bouwportaal is in geen geval gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van beëindiging.

Artikel 6 – Ondersteuning

6.1 Voor de duur van de Bouwportaal overeenkomst heeft Afnemer recht op ondersteuning voor het gebruik en de functionaliteit van de Bouwportaal Diensten. Alleen een Gebruiker mag om ondersteuning verzoeken, welke het recht omvat op het raadplegen van Documentatie en om vragen in te dienen via de Web Applicatie of via een chat functionaliteit die doorBouwportaal wordt aangeboden. Pas nadat deze opties voor ondersteuning vergeefs zijn gebruikt, en in overeenstemming met het soort Bouwportaal overeenkomst van Afnemer, heeft Afnemer recht op telefonische ondersteuning, welke beschikbaar zal zijn voor Afnemer op Werkdagen van 08:30 tot 17:30, in de tijdzone waarin de Dochteronderneming van Bouwportaal die als leverancier optreedt gevestigd is. Afnemer stemt ermee in dat in het kader van het leveren van ondersteuning Bouwportaal gerechtigd is de gegevens van Afnemer in te zien;

6.2 Ondersteuning omvat niet: a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken; b) ondersteuning op locatie; c) het op verzoek van Afnemer uitbreiden van de functionaliteit van de Web Applicatie; d) het converteren van bestanden en/of het importeren van back-up bestanden; e) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan die van Bouwportaal; f) configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de Bouwportaal overeenkomst omschreven diensten; h) ondersteuning voor besturings- en andere software van andere producenten dan Bouwportaal, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Web Applicatie kan worden opgestart of verbindingen van derden naar websites van derden; i) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Web Applicatie; j) het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten; k) support voor de internetverbinding; l) support in een omgeving die volgens de Systeemeisen niet wordt ondersteund;

6.3 Afnemer kan Bouwportaal verzoeken om werkzaamheden te verrichten in verband met de in9.2 a) tot en met l) genoemde onderwerpen, bijvoorbeeld door middel van Consultancy diensten zoals genoemd in artikel 10. Alle door Bouwportaal uitgevoerde werkzaamheden zullen in rekening worden gebracht bovenop de vergoeding bedoeld in artikel 4 en tegen de op dat moment bij Bouwportaal geldende prijzen.

Artikel 7 – Consultancydiensten

7.1 Afnemer zal Consultancy diensten aanvragen. In overleg met Afnemer zal Bouwportaal de levering van de Consultancy diensten inplannen, daarbij voor zover redelijkerwijs mogelijk rekening houdend met de door Afnemer gewenste planning. Bouwportaal zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Consultancy diensten uit te voeren volgens de overeengekomen planning;

7.2 Afnemer kan een order voor Consultancy diensten tot 2 (drie) Werkdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de Consultancy diensten annuleren, of Exact verzoeken om een nieuwe aanvangsdatum te bepalen. Indien Afnemer de Consultancy diensten na deze datum annuleert of uitstelt heeft Bouwportaal het recht om de vergoeding voor de geplande Consultancy diensten bij de Afnemer in rekening te brengen;

7.3 Bouwportaal is gerechtigd de Medewerker die de Consultancy diensten uitvoert te vervangen en/ of de uitvoering van de Consultancy diensten uit te besteden, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer;

7.4 Consultancy diensten kunnen op Werkdagen van 08.30 tot 17.30 uitgevoerd en worden bijlevering aan Afnemer in rekening gebracht;

7.5 Indien bij aanvang van de Consultancy diensten de computersystemen van Afnemer niet voldoen aan de systeemeisen is Bouwportaal gerechtigd (naar eigen inzicht) Afnemer kosten in rekening te brengen voor onbenutte Werkdagen als gevolg daarvan en/of kosten inrekening te brengen die Bouwportaal heeft moeten maken om het computersysteem van Afnemer te laten voldoen aan de Systeemeisen;

7.6 Afnemer is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en gezonde arbeidsomstandigheden indien Consultancy diensten worden uitgevoerd op het terrein van Afnemer. Afnemer vrijwaart Bouwportaal tegen alle vorderingen van Medewerkers vanBouwportaal en/of derden als gevolg van een gebrek hieraan.

Artikel 8 – Persoonsgegevens en privacy

8.1 Met betrekking tot gegevens die Afnemer heeft ingevoerd via de Web Applicatie zal Afnemer: a) garanderen dat hij zijn persoonsgegevens zal verwerken, opslaan en gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes; b) voldoen aan al zijn verplichtingen als de verantwoordelijke en/of als bewerker van die gegevens onder toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, waaronder maar niet beperkt tot de garantie dat alle noodzakelijke informatie wordt verstrekt aan alle betrokkenen wiens gegevens deel uitmaakten van de ingevoerde gegevens met betrekking tot het voorgestelde gebruik en openbaarmaking van hun gegevens als gevolg van het gebruik door Afnemer van de Bouwportaal diensten; c) garanderen dat hij alle noodzakelijke toestemmingen en autorisaties heeft verkregen die vereist zijn om zijn persoonsgegevens te mogen verwerken en opslaan via de Web Applicatie, en Bouwportaal is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens Afnemer voor het verkrijgen van eventueel benodigde toestemmingen of autorisaties namens hem; en d) alle verzoeken van betrokkenen en/of andere regelgevende instanties met betrekking tot de Afnemergegevens behandelen.

8.2 Afnemer dient Bouwportaal te vrijwaren tegen elke vordering en elke aanspraak van derden, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vorderingen tot het betalen van schade, kosten en boetes, verband houdende met de verwerking en/of de opslag en/of het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de Bouwportaal overeenkomst.

8.3 Bouwportaal zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van gegevens die Afnemer heeft ingevoerd via de Web Applicatie en tegen incidenteel verlies, vernietiging of beschadiging.

8.4 Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in de Bouwportaal overeenkomst of in het Privacybeleid, en/of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om Bouwportaal in staat te stellen aan zijn verplichtingen te voldoen uit hoofde van de Bouwportaal overeenkomst, zal Bouwportaal geen gegevens inzien

8.5 die Afnemer via de Web Applicatie bij Bouwportaal heeft geplaatst, en zij stelt geen gegevens ter beschikking aan derden tenzij Bouwportaal hiertoe op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of door een overheidsinstantie verplicht is. Bouwportaal heeft het recht op toegang tot, aggregatie en gebruik van niet-persoonlijk identificeerbare Afnemer gegevens; deze gegevens zullen op geen enkele wijze de Afnemer of enig andere persoon identificeren. Bouwportaal kan deze gegevens gebruiken: a) om Bouwportaal te helpen beter te begrijpen hoe haar klanten de Bouwportaal diensten te gebruiken; b) om haar klanten meer informatie te verschaffen ten aanzien van het gebruik en de voordelen van de Bouwportaal diensten.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Het is niet de bedoeling van Bouwportaal haar aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid op welke wijze dan ook te beperken of uit te sluiten, noch voor enige andere zaak, vordering of aangelegenheid waarvoor aansprakelijkheid niet wettelijk kan worden beperkt of uitgesloten

9.2 Met inachtneming van artikel 17.1 is Bouwportaal nimmer aansprakelijk voor: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Afnemer, verminking of verlies van (het gebruik van)data, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Bouwportaal voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade in verband met de inschakeling van door Afnemer aan Bouwportaal voorgeschreven leveranciers, of enige andere vorm van indirecte, incidentele of gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs als Bouwportaal in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade of op de hoogte was van de kans op (het ontstaan van) die schade

9.3 Bouwportaal is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer: a) die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de Web Applicatie; b) in verband met het (niet) functioneren van software van Afnemer of van derden van de apparatuur van Afnemer, Bouwportaal of derden, of van internetverbindingen van Afnemer, Bouwportaal of derden; en/of c) in verband met het niet juist, niet volledig of niet tijdig verzenden of ontvangen van Afnemer gegevens of andere gegevens die via de Web Applicatie bij Bouwportaal worden geplaatst. Afnemer aanvaardt dat de Web Applicatie nooit perfect of 100% vrij van Onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle Onvolkomenheden kunnen of zullen worden hersteld.

9.4 Behoudens voor zover bepaald in artikel 15 is het niet de bedoeling dat cliënten, potentiële cliënten, werknemers, vertegenwoordigers, agenten en (onder-)aannemers van Afnemer worden aangemerkt als derden-begunstigden onder deze Bouwportaal overeenkomst en dat zij partij worden bij de Bouwportaal; voor zover nodig komen partijen overeen dat artikel6:254 lid 1 BW niet van toepassing is. Afnemer stemt ermee in om Bouwportaal, zijn Medewerkers, vertegenwoordigers en/of (onder-)aannemers en agenten die zijn ingeschakeld voor de nakoming van de verplichtingen van Bouwportaal volledig te vrijwaren tegen aanspraken van derden.

9.5 De aansprakelijkheid van Bouwportaal ontstaat in alle gevallen slechts pas nadat Afnemer Bouwportaal onmiddellijk en deugdelijk elektronisch in gebreke heeft gesteld, waarbij Afnemer Bouwportaal een redelijke termijn (minimaal 30 dagen) dient te geven om de toerekenbare niet-nakoming te herstellen, en nakoming ook binnen die termijn uitblijft. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Bouwportaal in staat is adequaat te reageren.

9.6 In het geval dat Bouwportaal tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, vervallende eventuele rechten van Afnemer op schadevergoeding indien Afnemer geen maatregelen neemt om: a) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; b) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of c) als Afnemer nalaat Bouwportaal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is over de schade te informeren en hem van alle relevante informatie te voorzien

9.7 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen van aansprakelijkheid van Bouwportaal gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Bouwportaal zich bij de uitvoering van de Bouwportaal overeenkomst bedient.

9.8 Afnemer erkent dat de door of namens Bouwportaal via de Web Applicatie en/of de Website ter beschikking gestelde informatie, zonder garanties wordt verstrekt en zonder dat Afnemer of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen

9.9 Bouwportaal verstrekt geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Bouwportaal diensten dan die uitdrukkelijk in de Bouwportaal overeenkomst zijn opgenomen. Bouwportaal wijst hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of op grond van de wet (inclusief maar niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het geen inbreuk maken op andere rechten) met betrekking tot de Bouwportaal diensten)

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

10.1 De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door Nederlands recht. Het WeensKoopverdrag is uitgesloten.

10.2 Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Bouwportaal overeenkomst en/of deze voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Zwolle, onverminderd de bevoegdheid van Bouwportaal om eengeschil als hier bedoeld voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

10.3 De kosten die verband houden met gerechtelijke procedures, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk door Bouwportaal gemaakte kosten van advocaten, deurwaarders en vertalers, zijn integraal voor rekening van Afnemer indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.